Projektmöten

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Projektmöten och protokoll

Projektet klart och avslutat!

Projektet klart

Projektmöte 7 2012-09-12

 • Samtliga beslutade justeringar har genomförts.
 • Vid slutbesiktningen tillkom två ytterligare justeringar  Dessa åtgärdas inom kort.
 • Garantitid på anläggningsarbetena är 2 år.
  Botkyrka Stadsnät är sammankallande till garantibesiktning som ska utföras senast 2014-09-11.
 • Återföringsrapport från kunderna gicks igenom och kommenterades. Vidarebefordras till projektledning och leverantörer.
 • Slutlig karta över kabelförläggningen tas fram av Katarina för signering av samfällighetsrepresentant.
 • Det beslöts att projektet är lyckosamt genomfört  och därmed avslutas.

Protokoll från projektmöte 7 (pdf-fil)

Besiktningsprotokoll (pdf-fil), slutbesiktning 2012-09-12.

Projektmöte 6 2012-06-18

 • Konstaterades att projektet i allt väsentligt är klart.
 • Tjänster i nätet är beställningsbara.
 • Vid besiktning konstaterades att justeringar ska genomföras på flera punkter, bl a asfalt och husgenomföringar. Därefter görs ny besiktning i samband med uppföljande möte.

Inget protokoll från projektmöte 6 skrivs.
Samtliga utestående punkter tas upp vid nästa möte.

Projektmöte 5 2012-05-25

 • Projektet löper planenligt. Tidplanen kommer att hållas.
 • I samband med nästa projektmöte kommer besiktning av arbetena att utföras.
 • Dessutom kommer leverantörerna att bjuda på grillfest för beställarna i Väpnaren och Rödstenen, med ev medverkan av någon tjänsteleverantör

Se protokoll från projektmöte 5 här (pdf-fil).   Nästa projektmöte är fredag 18/6 kl 16.00, Hirdv 12.

Projektmöte 4 2012-04-26

Projektet löper planenligt, men...

 • Tidplanen kan behöva uppdateras eftersom grävningen går långsammare än beräknat pga stora stenblock, som tar tid att forcera, i marken. Se senaste tidplan här.
 • Flera fastighetsägare har beslutat att gräva själva på sin tomt. Katarina uppdaterar lista, avstämning görs med ICT så att faktureringen blir rätt.
 • ICT kommer att behöva tillträde vid ytterligare två tillfällen per fastighet. Vid första tillfället blåser man och terminerar fibern. Vid andra tillfället körs igång, mäts och verifieras uppkopplingen mot Portalen.
 • Asfalt: Rödstenen och Väpnaren beställer eventuell extra asfaltering direkt av NCC.

Se protokoll från projektmöte 4 här (pdf-fil).   Nästa projektmöte är fredag 25/5 kl 9.00, Hirdv 12.

Projektmöte 3 2012-04-03

Projektet löper planenligt

 • Uppdaterad tidplan presenterades.
 • Parkering på tillfartsgator under de dygn som gatorna är blockerade.
 • SRV och Posten informeras om de pågående arbetena så att störning i soptömning och postgång undviks.
 • ROT -avdrag är ej aktuellt.

Se protokoll från projektmöte 3 här (pdf-fil).   Nästa projektmöte är redan torsdag 26/4 kl 9.00.

Projektmöte 2 2012-03-01

Vid mötet diskuterades och klargjordes ett antal frågeställningar vi har haft, bl a

 • Priser för extra asfaltering, om så önskas (samfälligheter och enskilda):
  220 kr/m2 > 200 m2, 270 kr/m2 därunder, 160 kr/m2 för nivåjusteringsarbeten (om sådant önskas), allt plus moms.
 • Mer än hälften av inomhusarbetena är klara.
 • Schaktning återupptas så snart tjälen har gått ur marken, trol i slutet av mars.
 • Tilläggsbeställningar och placering av utrustning har bestämts vid personligt hembesök i varje fastighet.
 • Går det att få rotavdrag för den delen av jobbet som sker på egna fastigheten? Svaret har hittills varit nej, men frågan bevakas.
 • BSN gör en sista kampanj i Väpnaren. Sista beställningsdatum fastställt till 30/3 2012.
 • Ny projektledare på ICT Networks: Micke Holmin.
 • Det blev fullt klart att mediaomvandlaren FG500 inte stöds av BSN:s driftoperatör,  just nu.

Se protokoll från projektmöte 2 här (pdf-fil).

Projektmöte 1 2012-02-01

Vid mötet diskuterades och klargjordes ett antal frågeställningar vi har haft, bl a

 • Syn kommer att göras på samtliga fastigheter för inomhusinstallation och markarbeten
 • Alternativa typer av mediaomvandlare diskuterades
 • Schaktning har påbörjats, men kommer inte att återupptas förrän tjälen har gått ur marken. Beräknas ta c:a 8 veckor för allt.
 • Tilläggsbeställningar, hur dessa beställs och pris

Varje fastighet, som har beställt, kommer att besökas av projektledningen och lämpligaste lösning överenskommes skriftligen med fastighetsägaren.

Se protokoll från projektmöte 1 här (pdf-fil).

Startmöte 2012-01-04

Vid mötet deltog representanter för

 • Botkyrka Stadsnät
 • Samfälligheterna Rödstenen och Väpnaren
 • Entreprenören ICT Networks, som står för det fysiska utförandet i vårt område

Hittills har det kommit in 20 avtal från Rödstenen (av 38 fastigheter) och
15 avtal från Väpnaren (54 fastigheter). Ytterligare några avtal är på väg in.

Projektet består grovt sett av följande delar

 1. Utomhusförläggning av kablarna, dvs, grävning, kabeldragning etc på kommunens mark, samfällighetsmark och beställarnas tomtmark.
 2. Inomhusinstallation hos beställarna, fram till och med anslutningspunkten i resp fastighet.
 3. Som individuellt tillval kan entreprenören även installera sk CAT6-kabel fram till TV-uttag i de rum där fastighetsägaren önskar sådana.

Entreprenören framhöll att man tänkte starta grävningen inom 10-14 dagar, under förutsättning att inte tjälen slår till plötsligt. Man startar med sträckan från anslutningspunkten vid gamla (f d dagiset) Lövkojan och går ner mot fördelningspunkterna vid Väpnaren och Rödstenen.

Därefter grenar man ut mot säckgatorna i de båda samfälligheterna. Ledningar kommer att läggas i samtliga säckgator. Den teknik som användes kommer att ge ett 70 cm brett och 50 cm djupt grävschakt. Planeringen kommer att vara sådan att schaktet återfylles inom något dygn så att så lite störningar som möjligt uppstår för de boende.

Sist kommer återasfalteringen av schaktytan att ske. Samfälligheterna kommer då att ges möjlighet att beställa kompletteringsasfaltering av gatorna till ett förmånligt pris, om de så önskar.

Detta kan vi ta upp på kommande årsmöten. Våra gator börjar ju bli slitna och det finns åtskilliga gropar och vattensamlingar. Det kanske är dags för en allmän omasfaltering, efter 40 års slitage?

ICT Networks återkommer med tidplan för hela arbetet inom kort.

Botkyrka Stadsnäts projektledare översänder karta för ledningsdragningen för godkännande av samfälligheterna.

Sk ledningsvisning (utsättning) måste utföras så att andra ledningar, Telia, antennsamfällighetskabel, vattenrör etc inte påverkas av arbetet.

Lokalt platskontor kommer tillfälligt att inrättas för projektet, troligen på Norrskogsv 57.

En tillfällig upplagsplats behövs för anläggningsmaterielen. Antagligen kommer den att förläggas på kommunens mark, i närheten av transformatorkiosken.

Nästa projektmöte är den 1 februari.

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts